Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Ѳзбекстанда жарандык коом менен болгон абал

Бул изилдѳѳнүн максаты болуп, жарандык коомдун уюмдарынын учурдагы абалына жана алардын Борбордук Азиянын тѳрт ѳлкѳсүндѳ (Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Ѳзбекстан) ѳнүгүүсүнүн перспективаларына талдоо жүргүзүү иш-аракети эсептелет. Изилдѳѳ жарандык коом, ММК жана мамлекеттик органдардын ортосундагы ѳз ара аркеттешүү деӊгээлине; салттуу жана жаӊы ММКларда жарандык коомдун ѳкүлчүлүгүнѳ талдоо жүргүзѳт.