«ММКларда зомбулукту кантип чагылдыруу керек» курсу

Автор: Елизавета Кузьменко, журналист, кодулабоо жана гендердик теӊдик маселелери боюнча медиа-тренер, Украинанын Журналисттик этика боюнча комиссиясынын мүчѳсү, «Женщины в медиа» ассоциациясы» КЭУ башчысы
Курстун мазмуну:

Модуль 1. Киришүү. Медиада аялдын портрети. ММКларда зомбулук темасын чагылдырууда журналисттин жана редакциянын ролу. 

Үй тапшырмасы

Практикалык тапшырма 1

Модуль 2. Зомбулук деген эмне? Эмне үчүн журналисттердин зомбулуктун түрлѳрүн ажырата билүүсү маанилүү? Мыйзам чыгаруу базасы.

Практикалык тапшырма 2

Практикалык тапшырма 3

Модуль 3. Туура терминология. Эмне үчүн «курмандык» жана «монстр» сѳздѳрү материалыӊарга туура келбейт?  Зомбулукту башынан ѳткѳргѳн адамдар жѳнүндѳ канткенде туура жазууга болот?

Практикалык тапшырма 4

Модуль 4. Зомбулук темасын чагылдырууда эстен чыгарбоону талап кылынган принциптер

Практикалык тапшырма 5

Модуль 5. Зомбулукту башынан ѳткѳргѳн адамдар менен кантип сүйлѳшүү керек: интервьюнун принциптери жана баарлашуу этикасы.

Практикалык тапшырма 6

Тест 

Модулдун аннотациясы: Модуль журналисттер менен блогерлерге ММКларда жана блогдордо зомбулукту чагылдыруу боюнча базалык билим берет. Мында зомбулуктун түрлѳрүнѳн баштап, аны чагылдыруу тилине: гендердик зомбулукка байланышкан окуяларды баяндоодо колдонууга боло турган жана мүмкүн болбогон терминдер менен сѳздѳрдү түшүнүүгѳ чейин маалымат берилет. Ошондой эле, зомбулукту башынан ѳткѳргѳн адамдар менен кантип сүйлѳшүү керек экендиги: интервью алуу ыкмалары, баарлашуу этикасы жѳнүндѳгү модуль – курстун маанилүү бѳлүгү болуп саналат.   
Модулду аяктаган соӊ ээ боло турган кѳндүмдѳр: Зомбулуктун түрлѳрүн ажырата билүү жана окурмандарга зомбулуктун кайсы түрү тууралуу жазып жатканын түшүндүргѳндү үйрѳнүү, гендердик зомбулукту чагылдырууда кандай тилди колдонууга боло турганын жана кандай тилди колдонбош керек экендигин билүү. 

 

 
Register to start training
Already have an account?

Program

Frequently asked questions